Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a doručovací podmínky, vztahující se na objednávky v našem internetovém obchodě www.key-master.cz

EET :

Základní ustanovení

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující”). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.

Prodávající

Tomáš černý -osvč , který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.

Sídlo:

Holoubkov 15 ,33801 Holoubkov

IČO: 88779793
DIČ: CZ8008262196

Bankovní spojení:

Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 211572201/0300

Kontakty:

e-mail: cego@seznam.cz
tel: 602 441 305

Kupující

V rámci našeho internetového obchodu rozlišujeme kupujícího, který je spotřebitel a kupujícího, který není spotřebitel a tedy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká dle obchodního zákoníku.

Kupní smlouva

Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou tyto obchodní podmínky.

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.key-master.cz. Veškeré objednávky, uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.key-master.cz jsou závazné. Dokončením objednávky a jejím odesláním k prodávajícímu kupující stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí se Všeobecnými obchodními a doručovacími podmínkami, včetně reklamačního řádu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením kupujícímu “Potvrzení o přijetí objednávky”. Toto potvrzení zasílá prodávající kupujícímu na emailovou adresu, kterou kupující uvedl do objednávky.

Objednávka

Objednávku je možné učinit prostřednictvím vložení požadovaného zboží do nákupního košíku v obchodě www.key-master.cz a následného odeslání řádně a pravdivě vyplněné objednávky. Před odesláním objednávky prodávajícímu, musí mít kupující zajištěné dostatečné finanční prostředky pro uhrazení objednávky v plné její výši.

Kupující je povinen pravdivě poskytnout prodávajícímu veškeré údaje, potřebné k úspěšnému dokončení objednávky. Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném zaplacení plné výše objednávky a převzetí zboží.

Práva a povinnosti

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, odmítne objednané zboží převzít, stane-li se plnění nemožné a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí prodávající případné, předem uhrazené finanční prostředky kupujícímu bez zbytečného odkladu.

Změna ceny vyhrazena – chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.

Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku. Kupující se zavazuje dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její výrobě, či přepravě. Vnější nepoškození zásilky při dodání, je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci anebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Dle § 53, odst.7 občanského zákoníku má kupující – spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14-ti dnů od doručení zboží (převzetí plnění). Zboží, které je předmětem kupní smlouvy a které chce kupující zaslat zpět prodávajícímu, musí být v původním obalu, bez známek používání, opotřebení, nebo poškození a musí být kompletní (tzn. včetně veškerého dodaného příslušenství, záručního listu, návodu k použití, apod.). Ustanovení se vztahuje pouze na kupujícího, který je spotřebitelem.

Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat kompenzaci, jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci. Kupující je povinnen tuto požadovanou částu neprodlenně uhradit. Toto ustanovení se vztahuje na smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku.

Prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem.

Dodací lhůta, doprava zboží, úhrada ceny

Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 2 až 9 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky u standardního skladového zboží. V případě produktů na speciální objednávku, např. s atypickými rozměry, je doba dodání určena individuální dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. V takovém případě prodávající bude požadovat po kupujícím zálohovou platbu. Tuto zálohovou platbu kupující uhradí v dohodnutém termínu a až následně potom, bude prodávajícím zboží od výrobce objednáno.

Zboží lze odebrat také osobně, v místě sídla prodávajícího po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím předem. A to vždy v otevírací době, která je pondělí až pátek, od 9:00 do 19:00 hodin.

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění nebude zapříčiněno vinou prodávajícího. O prodloužení bude kupující informován emailem, případně telefonicky, podle zadaných údajů kupujícím do objednávkového formuláře.

Dopravu zajišťuje prodávající ve spolupráci s přepravní společností na území celé ČR. Případný poplatek za dopravu, manipulaci a balné se liší dle zvoleného způsobu dopravy a typu zboží a je vždy uveden v objednávce.

Za dopravu obyčejným dopisem nese odpovědnost kupující – protože zásilka nejde sledovat a není pojištěna

Kupující je povinen objednané zboží od přepravní společnosti převzít a případně zaplatit (pokud již nezaplatil zboží předem).

Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na bankovní účet prodávajícího, nebo uhrazením částky v hotovosti v sídle prodávajícího, nebo uhrazením částky dobírkou při převzetí zboží kupujícím.

Reklamační řád

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu přímo u prodávajícího. Reklamace musí být uplatněna vždy písemnou formou, například emailem na emailovou adresu: cego@seznam.cz anebo dopisem přiloženým k reklamovanému předmětu. V textu reklamace musí být uveden stručný popis závady. Pokud kupující doručí reklamovaný předmět osobně do sídla prodávajícího, lze sepsat reklamační protokol při předání reklamovaného zboží dodatečně v kanceláři prodávajícího.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě reklamace má Kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. Toto ustanovení se vztahuje pouze na kupujícího, jakožto spotřebitele. Kupující, jiný subjekt, si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši sám.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro kupujícího 24 měsíců.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kupující uzavřením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro interní marketingové záležitosti a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Tyto Všeobecné obchodní a doručovací podmínky, jsou platné od 3.4.2015 do vydání nové verze.

Pro veškeré informace o našem internetovém obchodě, nás neváhejte kontaktovat. Jsme zde pro Vás:

tel: 602441305
skype: tomáš černý
email: cego@seznam.cz

Adresa prodejny

Před vyzvednutím si, prosím, vybrané zboží vždy nejprve objednejte v našem internetovém obchodě. Následně zavolejte před vyzvednutím na tel:602441305

Holoubkov 15 ,33801 Holoubkov
po-ne 9:00 – 19:00
Ostatní individuální otevírací doba včetně víkendů je možná dle domluvy předem.